Kalite Politikası

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Kalite Politikası

 Siirt Üniversitesi, vizyon ve misyon değerleriyle uyumlu; doğal kaynaklarımıza ve tarihi mirasımıza sahip çıkan, çevreye ve insana saygıyı sürekli kılan, uluslararasılaşma sürecine önem veren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı sunan bir üniversite olmak amacıyla kalite politikasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda;

· Evrensel değerler ışığında bilgi üreten, özgüven ve sorumluluk duygusunu taşıyan, araştıran, sorgulayan, yenilikçi, sosyal ve kültürel niteliklere sahip bireyler yetiştirmeyi,

 · Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmayı, uygulamayı ve yürütmeyi,

· Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üretmeyi, yaygınlaştırmayı ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı,

· Bölgesel ve ulusal kalkınmaya dayalı öncelikli alanlara yönelik toplumun refah ve gelir düzeyini artırıcı araştırma faaliyetlerine önem vermeyi,

 · İç ve dış paydaşlarla güçlü ve sürdürülebilir bir ilişki içinde olmayı ve sunulan hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

· Tüm süreçlerde şeffaf, hesap verilebilir ve mevzuata uygun bir anlayışı hâkim kılmayı, taahhüt eder.

İBRAHİM DİNLER
Güncelleme : 21.06.2022 10:04:38